වයි. (යාරා) නොප්ස්

ධාවනය - විශ්ලේෂණාත්මකව ශක්තිමත් - ප්‍රායෝගික

යාරා යනු අභියෝගයකට ආදරය කරන දක්ෂ ශිෂ්‍යාවක්. ඇය නඩුව විශ්ලේෂණාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් බලන අතර ගැටලුව ප්‍රායෝගික විසඳුමක් බවට පරිවර්තනය කරයි. නිර්මාණාත්මක, නමුත් පැහැදිලි චින්තනයක් එන්නේ පළමුව ය.

තුළ Law & More යාරා අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර විවිධ නීතිමය ගැටලු විසඳීමට සහ ලන්දේසි හා රුසියානු භාෂාවෙන් (ක්‍රියා පටිපාටි) ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීමට උපකාරී වේ.

බෙදාගන්න