යාරා යනු අභියෝගයකට ආදරය කරන දක්ෂ ශිෂ්‍යාවක්. ඇය නඩුව විශ්ලේෂණාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් බලන අතර ගැටලුව ප්‍රායෝගික විසඳුමක් බවට පරිවර්තනය කරයි. නිර්මාණාත්මක, නමුත් පැහැදිලි චින්තනයක් එන්නේ පළමුව ය. තුළ Law & More යාරා අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර විවිධ නීතිමය ගැටලු විසඳීමට සහ ලන්දේසි හා රුසියානු භාෂාවෙන් (ක්‍රියා පටිපාටි) ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීමට උපකාරී වේ.

වයි. (යාරා) නොප්ස්

වයි. (යාරා) නොප්ස්

ධාවනය - විශ්ලේෂණාත්මකව ශක්තිමත් - ප්‍රායෝගික

යාරා යනු අභියෝගයකට ආදරය කරන දක්ෂ ශිෂ්‍යාවක්. ඇය නඩුව විශ්ලේෂණාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් බලන අතර ගැටලුව ප්‍රායෝගික විසඳුමක් බවට පරිවර්තනය කරයි. නිර්මාණාත්මක, නමුත් පැහැදිලි චින්තනයක් එන්නේ පළමුව ය.

තුළ Law & More යාරා අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර විවිධ නීතිමය ගැටලු විසඳීමට සහ ලන්දේසි හා රුසියානු භාෂාවෙන් (ක්‍රියා පටිපාටි) ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීමට උපකාරී වේ.

Law & More B.V.