මාර්ග විස්තරය ස්ථානය අයින්ඩ්හොවන්

Law & More අයින්ඩ්හොවන් තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ “නිවුන් මධ්‍යස්ථානය” හි පිහිටා ඇත. සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන් තුළදී, යාබද ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි “ඩි කැටලිස්ට්” හි පිළිගැනීමේ උත්සවයට වාර්තා කළ හැකිය. සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවෙන් පිටත, කරුණාකර දුරකථනයෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න.

මෝටර්රථයෙන්

සටහන: ඔබ සංචාලන පද්ධතියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, “ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්” සහ “හෝස්ටන්” යන මංසන්ධිය ඇතුළත් කරන්න. මෙතැන් සිට, ඔබට දකුණු පසින් 'ඩි කැටලිස්ට්' ගොඩනැගිල්ල සොයාගත හැකිය. “ඩී කැටලිස්ට්” හි ලිපිනය “ඩි ලිස්මෝර්ටෙල් 31”, ඩී කැටලිස්ට් සඳහා 76 සහ 77 යන ගොඩනැගිලි අංක සහිත තීරු ඇත. 

A2 වෙතින් ඩෙන් බොෂ් ​​වෙතින්:

 • A2 / N2 සිට, Ekkersweijer හන්දියේදී, A58 සෝන් එන් බ්‍රියුගල්ගේ දිශාවට ගෙන යන්න.
 • කි.මී.
 • වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී, හෙල්මන්ඩ් දෙසට වමට හැරෙන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල දකුණට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

A2 සිට මාස්ට්‍රිච්ට් වෙතින් හෝ A67 වෙතින් වෙන්ලෝ හෝ ඇන්ට්වර්ප් වෙතින්:

 • ලෙන්ඩර්හයිඩ් හන්දියේදී, අයින්ඩ්හොවන්, සෙන්ට්‍රම් / ටොංගල්රේ දිශාව ගන්න.
 • වටරවුමකින් ඔබ අයින්ඩ්හොවන් වෙත පිවිසෙනු ඇත. කෙලින්ම ඉදිරියට යන්න, දෙවන රථවාහන ආලෝකයේදී (වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී) නිජ්මෙගන් / ඩෙන් බොෂ් ​​(පියුස්ලාන්) ගේ දිශාවට යන්න. මෙම දිශාව දිගටම කරගෙන යන්න (ඇළට ඉහළින්, දුම්රිය යට).
 • ඊළඟ වටරවුමේදී දෙවන පිටවීම (ඉන්සියුලින්ඩෙලාන්) ගන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල වමට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

ටිල්බර්ග් සිට A58 සිට:

 • බටඩෝර්ප් හන්දියේදී රැන්ඩ්වෙග් අයින්ඩ්හොවන් නූර්ඩ් / සෙන්ට්‍රම් වෙතින් පිටව යන්න. එක්කර්ස්වයිජර් හන්දියේදී පිටවන රැන්ඩ්වෙග් අයින්ඩ්හොවන් / සෙන්ට්‍රම් (හන්දියේ දකුණට හැරෙන්න) යන්න. ඉන්පසු සෙන්ට්‍රම් දිශාව අනුගමනය කරන්න.
 • කි.මී.
 • වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී, හෙල්මන්ඩ් දෙසට වමට හැරෙන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල දකුණට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

A50 සිට Nijmegen වෙතින්:

 • අයින්ඩ්හොවන් වෙත පැමිණි පසු, සෙන්ට්‍රම් වෙත යන දිශාව අනුගමනය කරන්න.
 • කි.මී.
 • වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී, හෙල්මන්ඩ් දෙසට වමට හැරෙන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල දකුණට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

A270 සිට හෙල්මන්ඩ් වෙතින්:

 • අයින්ඩ්හොවන් හි දෙවන රථවාහන ආලෝකයේ දී, වටරවුමේ දකුණට හැරී, රින්ග් / විශ්ව විද්‍යාලය / ඩෙන් බොෂ් ​​/ ටිල්බර්ග් දෙසට යන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල වමට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

පොදු ප්‍රවාහන මගින්

 • අයින්ඩ්හොවන් තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. සියලුම විශ්ව විද්‍යාල ගොඩනැගිලි අයින්ඩ්හෝවන් හි දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නව පිහිටා ඇත. විශ්ව විද්‍යාල භූමියේ සිතියමේ, නිවුන් මධ්‍යස්ථානය TCE ලෙස දක්වා ඇත.
 • වේදිකා පඩිපෙලෙන් බැස, පසුව දකුණට හැරී උතුරු පැත්තෙන් (බස් නැවතුම්පොළ), කෙනඩිප්ලීන්.
 • ඔබට දකුණු පැත්තේ විශ්ව විද්‍යාල ගොඩනැගිලි දැක ගත හැකිය, මිනිත්තු කිහිපයක් ඇවිදින්න. ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය TU අඩවියේ අවසානයේ පිහිටා ඇත (ඇවිදීමේ දුර විනාඩි 15 ක් පමණ). “ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්” වෙත කහ ඊතල සලකුණු අනුගමනය කරන්න.
බෙදාගන්න