අනුපාත

Law & More එහි කාර්යයන් සඳහා ගාස්තු පහත සඳහන් පැයක ගාස්තු වන අතර, අනෙක් ඒවා අතර එහි සේවකයින්ගේ අත්දැකීම් සහ පහත දැක්වෙන සාධක සැලකිල්ලට ගන්නා අවස්ථා මත රඳා පවතී:

  • නඩුවේ ජාත්‍යන්තර ස්වභාවය
  • විශේෂ knowledge දැනුම / අද්විතීය විශේෂ expert තාව / නීතිමය සංකීර්ණතාව
  • හදිසිය
  • සමාගමේ / සේවාදායකයාගේ වර්ගය
මූලික ගාස්තු:
ආශ්රිත   € 175 - € 195
ජ්‍යෙෂ් Senior සහකාර   € 195 - € 225
සහකරු   € 250 - € 275

සියලුම ගාස්තු 21% වැට් බද්දෙන් බැහැර වේ. ගාස්තු වාර්ෂිකව සංශෝධනය කළ හැකිය.

Law & More යනු, පැවරුම් වර්ගය මත පදනම්ව, සම්පූර්ණ මිල ඇස්තමේන්තුවක් සැපයීමට සූදානම් වන අතර එමඟින් සිදු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා ස්ථාවර ගාස්තු මිලක් ලබා ගත හැකිය.

Law & More B.V.