අපේ කණ්ඩායම

ටොම් මීවිස් රූපය

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

තුළ Law & More, ටොම් සාමාන්‍ය පුහුණුව සමඟ කටයුතු කරයි. ඔහු කාර්යාලයේ සාකච්ඡාකරු සහ නඩුකාරයා වේ.

තුළ Law & More, අයිලින් ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ පුද්ගලික හා පවුල් නීතිය, රැකියා නීතිය සහ සංක්‍රමණ නීතිය යන ක්ෂේත්‍රවල ය.
තුළ Law & More, රූබි කොන්ත්‍රාත් නීතිය, ආයතනික නීතිය සහ ආයතනික නීති සේවා පිළිබඳ විශේෂ specialized යෙක්. ඇයව ඔබේ සමාගමේ ආයතනික නීති lawyer වරියක් ලෙස බඳවා ගත හැකිය.

මිෂෙල් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා උපරිම ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා නීතිය සඳහා ඇයගේ විශේෂඥතාව සහ ආශාව භාවිතා කරයි. ඇයගේ ප්‍රවේශයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ මිෂෙල් සේවාදායකයා සමඟ සුහදව කටයුතු කිරීම සහ නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීමයි. 

ලිපි

Law & More