පුවත්

බදු: අතීත සහ වර්තමාන

බදු ඉතිහාසය ආරම්භ වන්නේ රෝම යුගයේදී ය. රෝම අධිරාජ්‍යයේ වෙසෙන ජනතාවට බදු ගෙවීමට සිදු විය. නෙදර්ලන්තයේ පළමු බදු නීති 1805 දී දක්නට ලැබේ. බදුකරණයේ මූලික මූලධර්මය උපත ලැබුවේ: ආදායම. ආදායම් බදු 1904 දී විධිමත් කරන ලදී.

වැට් බදු, ආදායම් බදු, වැටුප් බදු, සංස්ථා බද්ද, පාරිසරික බද්ද - මේ සියල්ල අද අප ගෙවන බදු වල කොටසකි. අපි රජයට සහ මහ නගර සභාවලට බදු ගෙවනවා. ආදායම සමඟ, නෙදර්ලන්තයේ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයට, ඩයික් ගැන බලා ගත හැකිය; හෝ පොදු ප්‍රවාහන පළාත්.

ආර්ථික විද්‍යා ists යින් තවමත් සාකච්ඡා කරන්නේ: බදු ගෙවිය යුත්තේ කවුද? බදු සීමාව කුමක් විය යුතුද? බදු ආදායම වියදම් කළ යුත්තේ කෙසේද? බදු රහිත රාජ්‍යයකට තම පුරවැසියන් රැකබලා ගත නොහැක.

බෙදාගන්න