නිකොටින් නොමැතිව විද්‍යුත් සිගරට් සඳහා දැන්වීම් පළ කිරීම සඳහා නව නීති

1 ජූලි මස 2017 වන දින වන විට නෙදර්ලන්තයේ නිකොටින් රහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික් සිගරට් සඳහා සහ ජල නල සඳහා ඔසු මිශ්‍ර කිරීම් සඳහා දැන්වීම් පළ කිරීම තහනම් කර ඇත. නව නීති සෑම කෙනෙකුටම අදාළ වේ. මේ ආකාරයට, 18 ට අඩු ළමයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ලන්දේසි රජය සිය ප්‍රතිපත්තිය දිගටම කරගෙන යයි. 1 ජූලි 2017 වන දිනට, පොළවල්වල ත්‍යාගයක් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රොනික සිගරට් දිනා ගැනීමට තවදුරටත් අවසර නැත. මෙම නව නීතිරීතිවලට අනුකූල වීම අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ලන්දේසි ආහාර හා පාරිභෝගික නිෂ්පාදන සුරක්ෂිතතා අධිකාරියට පවරා ඇත.

Law & More