එය ලන්දේසි ඇමතිවරයාට නම්…

එය ලන්දේසි සමාජ කටයුතු හා සුභසාධන අමාත්‍යවරයාගේ නම්, නීත්‍යානුකූල අවම වැටුප උපයන ඕනෑම කෙනෙකුට අනාගතයේදී පැයකට සමාන ස්ථාවර මුදලක් ලැබෙනු ඇත. වර්තමානයේ, ලන්දේසි අවම පැයක වැටුප තවමත් වැඩ කරන පැය ගණන සහ එක් වැඩ කරන අංශය මත රඳා පවතී. මෙම පනත අද අන්තර්ජාල උපදේශනය සඳහා ලබා ගත හැකි අතර එයින් අදහස් කරන්නේ උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම කෙනෙකුට (පුද්ගලයින්, සමාගම් සහ ආයතන) පනත පිළිබඳ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.