ගූගල් විසින් යුරෝපා සංගමය විසින් යුරෝපා සංගම් බිලියන 2,42 ක දඩ මුදලක් නියම කළේය. මෙය ආරම්භය පමණි, තවත් ද ties ුවම් දෙකක් පැනවිය හැකිය

යුරෝපීය කොමිසමේ තීරණයට අනුව, විශ්වාසභංග නීතිය කඩ කිරීම සඳහා ගූගල් විසින් යුරෝ බිලියන 2,42 ක දඩ මුදලක් ගෙවිය යුතුය.

The European Commission states that Google advantaged its own Google Shopping products in the results of the Google search engine to the detriment of other providers of goods. Links to Google Shopping products were and are at the top of the search results page, while the positions of competing services as determined by Google’s search algorithms appear only on lower positions.

Within 90 days Google will have to change its search algorithm ranking system.  Otherwise, a penalty will be imposed of up to 5% of the average daily global selling of Alphabet, Google’s parent company.

යුරෝපා සංගම් විශ්වාසභංග නීති යටතේ ගූගල් කළ දේ නීති විරෝධී බව යුරෝපීය තරඟ කොමසාරිස් මාග්‍රෙට් වෙස්ටේජර් පැවසීය. මෙම තීරණයත් සමඟ අනාගත පරීක්ෂණ සඳහා පූර්වාදර්ශයක් සපයන ලදී.

ගූගල් නිදහස් වෙළඳපොලේ තරඟකාරී නීති රීති උල්ලං uses නය කළ බවට චෝදනා කරන තවත් අවස්ථා දෙකක් යුරෝපීය කොමිසම විමර්ශනය කරයි: ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ ඇඩ්සෙන්ස්.

Read more: https://rechtennieuws.nl/54679/commissie-legt-google-geldboete-op-242-miljard-eur-misbruik-machtspositie-als-zoekmachine-eigen-prijsvergelijkingsdienst-illegaal-bevoordelen/

බෙදාගන්න