අනිවාර්ය නීතියේ හරය නම් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට සරදම් කළ නොහැකිය.

අනිවාර්ය නීතියේ හරය නම් සාමාන්‍යයෙන් යමෙකුට එවැනි විධිවිධානවලින් සරදම් කළ නොහැකි වීමයි. කෙසේ වෙතත්, ලන්දේසි සිවිල් සංග්රහයේ 7: 902 වන වගන්තියේ සඳහන් වන්නේ, මෙම ගිවිසුම පවත්නා අවිනිශ්චිතතාවයක් හෝ ආරවුලක් අවසන් කිරීමට අදහස් කරන විට සහ පොදු විනීතභාවයට හා මහජනතාවට පටහැනි නොවන පරිදි සැපයීමේ ගිවිසුමක් මගින් අනිවාර්ය නීතියෙන් අපහාස කළ හැකි බවයි. නියෝග. ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය විසින් ජනවාරි 6 වන දින ඕලන්ද ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය විසින් සනාථ කර ඇති පරිදි, සමාජ කුලී රථ අරමුදල ('සොෂියාල් ෆොන්ඩ්ස් ටැක්සි') ටැක්සි සමාගමක් වන බ්ලූ ටැක්සි සමාගමට මුහුණ දී ඇති අතර, එහි රියදුරන්ගේ පොරොත්තු කාලය ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. කෙසේ වෙතත්, බ්ලූ ටැක්සි සහ අදාළ කුලී රථ රියදුරන් මෙම මූලධර්මය නිරවුල් කිරීමේ ගිවිසුමක දක්වා ඇත. කෙසේ වෙතත්, නිල් කුලී රථය කෙටි පිදුරු ඇද ගත්තේය, මෙම විධිවිධාන SFT ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි විය.

2017-02-02

බෙදාගන්න
Law & More B.V.