අයින්ඩ්හොවන් ගුවන් තොටුපල 'අයින්ඩ්හොවන් ගුවන්තොටුපළ' සඳහා ප්‍රසිද්ධයි.

අයින්ඩ්හොවන් ගුවන් තොටුපල 'අයින්ඩ්හොවන් ගුවන්තොටුපළ' සඳහා ප්‍රසිද්ධය. අයින්ඩ්හෝවන් ගුවන්තොටුපළට ආසන්නව ජීවත් වීමට තෝරා ගන්නා අයට ගුවන් යානා අධික ලෙස පියාසර කිරීම නිසා ඇතිවිය හැකි කරදර පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, එක් ප්‍රාදේශීය ලන්දේසි පදිංචිකරුවෙකු මෙම කරදරය ඉතා බරපතළ වී ඇති බව සොයා ගත් අතර පාඩු සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටියේය. නැගෙනහිර බ්‍රබන්ට්හි ලන්දේසි අධිකරණය ඊට එකඟ නොවීය: 1993 සහ 2009 දී ඔහු සිය නිවාස දෙක මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේ හානිය අපේක්ෂා නොකළේ නම් වන්දි ගෙවීමට පමණක් ඉඩ තිබේ. අවාසනාවකට නිවැසියන්ට හානිය පුරෝකථනය කර තිබුණේ ශබ්ද ප්‍රමිතිය දැනටමත් දැන සිටි හෙයිනි. 1979. තවද, ගුවන් ගමන් 18,000 සිට 30,000 දක්වා වැඩි වුවද, මෙම ශබ්ද ප්‍රමිතිය ඉක්මවා නොතිබුණි.

12-04-2017

බෙදාගන්න
Law & More B.V.