ලන්දේසි අධිකරණ පද්ධතිය නව්‍යකරණයකි. 1 මාර්තු 2017 සිට එය…

ලන්දේසි අධිකරණ පද්ධතිය නව්‍යකරණයකි. 1 මාර්තු 2017 වන දින සිට සිවිල් හිමිකම් නඩු වලදී ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණයේ ඩිජිටල් ලෙස නඩු පැවරීමට හැකි වනු ඇත. සාරාංශයක් ලෙස, කැසේෂන් පටිපාටිය එලෙසම පවතී. කෙසේ වෙතත්, මාර්ගගතව (ඩිජිටල් කැඳවීමක්) කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සහ ලේඛන සහ තොරතුරු ඩිජිටල් ලෙස හුවමාරු කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත. මේ සියල්ල සිදුවන්නේ නව තත්ත්ව හා නවෝත්පාදන (KEI) ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක වීම හේතුවෙනි.

09-02-2017

බෙදාගන්න
Law & More B.V.