ගැලවුම්කරුවා සේවකයෙකු නොවේ

"Deliveroo බයිසිකල් කුරියර් Sytse Ferwanda (20) ස්වාධීන ව්‍යවසායකයෙක් මිස සේවකයෙක් නොවේ" යන්න අධිකරණයේ තීන්දුව විය. Amsterdam. බෙදාහරින්නෙකු සහ Delivero අතර අවසන් වූ කොන්ත්‍රාත්තුව රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලෙස ගණන් නොගනී - එබැවින් බෙදාහරින්නා බෙදාහැරීමේ සමාගමේ සේවකයෙකු නොවේ. විනිසුරුවරයාට අනුව මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ස්වයං රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලෙස අදහස් කර ඇති බව පැහැදිලිය. එසේම වැඩ කිරීමේ ක්රමය මත පදනම්ව මෙම නඩුවේ වැටුප් සහිත රැකියාවක් නොමැති බව පැහැදිලිය.

Law & More