ස්වයං-රිය පදවන මෝටර් රථය සමඟ මෑතකදී ඇති වූ මතභේදාත්මක අනතුරු…

ස්වයං-රිය පැදවීමේ මෝටර් රථය සමඟ මෑතකදී ඇති වූ මතභේදාත්මක අනතුරු පැහැදිලිවම ලන්දේසි කර්මාන්තයෙන් සහ රජයෙන් ඉවත් වී නැත. මෑතකදී, ලන්දේසි කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පනතක් සම්මත කර ඇති අතර එමඟින් රියදුරු භෞතිකව වාහනය තුළ නොසිට ස්වයං රිය පැදවීමේ කාර් සමඟ මාර්ග පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකිය. මේ දක්වා රියදුරු සෑම විටම ශාරීරිකව සිටිය යුතුය. මෙම පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ඉඩ දෙන බලපත්‍රයක් සඳහා සමාගම්වලට ඉක්මනින් ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

Law & More