මැක්ස් මෙන්ඩර් මාධ්‍ය සහ අලෙවිකරණ කළමනාකරු වේ Law & More. ඔහුට පුළුල් පරාසයක තාක්ෂණික කුසලතා සහ සමාගම් සංවිධානය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුමක් ඇත.
මැක්ස් මෙන්ඩර් කියෙව් ස්ලාවොනික් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඔහුට ව්‍යාපාර සංවර්ධනය පිළිබඳ වසර 15 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත. තුළ Law & More මැක්ස් මෙන්ඩර් සමාගමේ මාධ්‍ය සන්නිවේදනයන්හි නියැලී සිටී.

මැක්ස් මෙන්ඩර්

මැක්ස් මෙන්ඩර් ඡායාරූපය

මැක්ස් මෙන්ඩර් මාධ්‍ය සහ අලෙවිකරණ කළමනාකරු වේ Law & More. ඔහුට පුළුල් පරාසයක තාක්ෂණික කුසලතා සහ සමාගම් සංවිධානය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුමක් ඇත.

මැක්ස් මෙන්ඩර් කියෙව් ස්ලාවොනික් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඔහුට ව්‍යාපාර සංවර්ධනය පිළිබඳ වසර 15 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත. තුළ Law & More මැක්ස් මෙන්ඩෝර් සමාගමේ මාධ්‍ය සන්නිවේදනයන්හි නියැලී සිටී.

Law & More B.V.