ලියාපදිංචි ලිපිය කුමක්ද?

ලියාපදිංචි ලිපියක් යනු ලිපියක් වන අතර එය කාලය පුරාම තැපැල් පද්ධතියේ සටහන් කර ඇති අතර එය ලබා දීමට තැපැල්කරුට අත්සනක් ලබා ගත යුතුය. රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සහ නීතිමය ලියකියවිලි වැනි බොහෝ ගිවිසුම් වල සඳහන් වන්නේ දැනුම්දීම ලියාපදිංචි ලිපියක ස්වරූපයෙන් විය යුතු බවයි. ලිපියක් ලියාපදිංචි කිරීමෙන්, යවන්නාට නෛතික ලේඛනයක් ඇති අතර එය දැන්වීම භාර දුන් බව අඟවයි.

බෙදාගන්න