ප්‍රකාශය යනු කුමක්ද?

ප්‍රකාශයක් යනු විධිමත් හා තාර්කික ස්වරූපයෙන් පැමිණිලිකරුගේ ක්‍රියාවට හේතු වන තත්වයන් පිළිබඳ පිරිවිතරයකි. ප්රකාශය අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරන ලද ලිඛිත ප්රකාශයකි.

Law & More B.V.