සහායක නීති .යෙකු යනු කුමක්ද?

ආශ්‍රිත නීති orney යෙකු යනු හවුල්කරුවෙකු ලෙස හිමිකාරිත්වයක් නොමැති නීති lawyer යෙකුගේ සහ නීති ආයතනයක සේවකයෙකි.

බෙදාගන්න