නීති lawyer යෙක් යනු කුමක්ද?

නීති lawyer යෙකු හෝ නීති orney යෙකු යනු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයෙකි. නීති lawyer යෙකු ලෙස වැඩ කිරීම යනු නිශ්චිත පුද්ගලීකරණය කළ ගැටලු විසඳීම සඳහා වියුක්ත නීති න්‍යායන් සහ දැනුම ප්‍රායෝගිකව යෙදීම හෝ නීති සේවා ඉටු කිරීම සඳහා නීති yers යින් බඳවා ගන්නා අයගේ අවශ්‍යතා ඉදිරියට ගෙන යාම ය.

Law & More B.V.