නීති lawyer යෙක් කරන්නේ කුමක්ද?

නීති practice යෙකුට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලපත්‍ර ලබා දී ඇති අතර, ඔවුන්ගේ සේවාදායකයාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන අතරම නීතිය පිළිපැදීමට බැඳී සිටී. නීති lawyer යෙකු සමඟ පොදුවේ සම්බන්ධ වී ඇති සමහර රාජකාරි අතරට: නීති උපදෙස් හා උපදෙස් ලබා දීම, තොරතුරු හෝ සාක්ෂි පර්යේෂණ කිරීම සහ රැස් කිරීම, දික්කසාදයන්, කැමැත්ත, කොන්ත්‍රාත්තු සහ දේපල වෙළඳාම් සම්බන්ධ නීතිමය ලියකියවිලි සකස් කිරීම සහ උසාවියේදී නඩු පැවරීම හෝ ආරක්ෂා කිරීම.

Law & More B.V.