නීති සමාගම් කරන්නේ කුමක්ද?

නීති ආයතනයක් යනු නීතියේ භාවිතයේ යෙදීම සඳහා නීති yers යින් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් විසින් පිහිටුවන ලද ව්‍යාපාරික ආයතනයකි. නීති ආයතනයක් විසින් කරනු ලබන මූලික සේවාව වන්නේ සේවාදායකයින්ට (පුද්ගලයින් හෝ සමාගම්) ඔවුන්ගේ නීතිමය අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පිළිබඳව උපදෙස් දීම සහ සිවිල් හෝ අපරාධ නඩු, ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සහ නීති උපදෙස් සහ වෙනත් ආධාර ලබා ගන්නා වෙනත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් සේවාදායකයින් නියෝජනය කිරීමයි.

Law & More B.V.