විවිධ වර්ගයේ නීති මොනවාද?

අධ්‍යයනය කළ හැකි හා සලකා බැලිය හැකි විවිධාකාර නීති වර්ග තිබුණද, ඒවා මූලික කාණ්ඩ දෙකකට බෙදීම පහසුය: පොදු නීති සහ පෞද්ගලික නීති. පොදු නීති යනු පුරවැසියන්ගේ හැසිරීම වඩා හොඳින් සංවිධානය කිරීම හා නියාමනය කිරීම සඳහා රජයක් විසින් පිහිටුවන ලද ඒවා වන අතර ඒවාට බොහෝ විට අපරාධ නීති සහ ව්‍යවස්ථාමය නීති ඇතුළත් වේ. පුද්ගලික නීති යනු සාමාන්‍යයෙන් වධහිංසා නීතිය සහ දේපල නීති ඇතුළුව පුද්ගලයන් අතර ව්‍යාපාර සහ පෞද්ගලික ගිවිසුම් නියාමනය කිරීමට උපකාරී වේ. නීතිය එතරම් පුළුල් මූලධර්මයක් බැවින් නීතිය නීතියේ අංශ පහකට බෙදා ඇත. ව්‍යවස්ථාමය නීතිය, පරිපාලන නීතිය, අපරාධ නීතිය, සිවිල් නීතිය සහ ජාත්‍යන්තර නීතිය.

Law & More B.V.