කප්පම් ගැනීමේ තේරුම

කප්පම් ගැනීම යනු පුද්ගලයකුගෙන් හෝ ආයතනයකින් මුදල් හෝ දේපළ ලබා ගැනීම සඳහා සත්‍ය හෝ තර්ජනාත්මක බලය, ප්‍රචණ්ඩත්වය හෝ බිය ගැන්වීම වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමයි. කප්පම් ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් වින්දිතයාගේ පුද්ගලයාට හෝ දේපළට හෝ ඔවුන්ගේ පවුලේ අයට හෝ මිතුරන්ට තර්ජනයක් වේ.

Law & More B.V.