ජීවිතාන්තයෙහි අරමුණ කුමක්ද

ජීවිතාන්තය දක්වා පරමාර්ථය වන්නේ වැටුප් නොලබන හෝ අඩු වැටුප් උපයන කලත්‍රයෙකුට අඛණ්ඩ ආදායමක් ලබා දීමෙන් දික්කසාදයෙන් සිදුවන අසාධාරණ ආර්ථික බලපෑම් සීමා කිරීමයි. සාධාරණීකරණය කිරීමේ කොටසක් නම්, හිටපු සහකරු හෝ සහකාරිය පවුලට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා වෘත්තියක් අත්හැරීමට තෝරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන්ට උපකාර කිරීම සඳහා රැකියා කුසලතා වර්ධනය කිරීමට කාලය අවශ්‍ය වේ.

බෙදාගන්න