ජීවිතාන්තය යනු කුමක්ද

ජීවිතාන්තය යනු අඩු ආදායමක් උපයන කලත්‍රයාට මූල්‍යමය ආධාර සැපයීම හෝ සමහර අවස්ථාවල කිසිදු ආදායමක් නොලැබීමයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ළමයින් සම්බන්ධ වූ අවස්ථාවන්හිදී, පුරුෂයා ically තිහාසිකව ආහාර සැපයුම්කරු වී ඇති අතර, කාන්තාව දරුවන් ඇති දැඩි කිරීම සඳහා වෘත්තියක් අතහැර දමා ඇති අතර වෙන්වීමකින් හෝ දික්කසාදයකින් පසු මූල්‍යමය අවාසියකට පත්වනු ඇත. දික්කසාද වූ කලත්‍රයෙකුට විවාහයේදී මීට පෙර තිබූ ජීවන තත්ත්වයම ජීවත්වීමට අයිතියක් ඇති බව බොහෝ ප්‍රාන්තවල නීති මගින් නියම කර ඇත.

බෙදාගන්න