ජීවිතාන්තය යනු කුමක්ද?

ජීවිතාන්තය ප්‍රදානය කළ යුතුද යන්න තීරණය කිරීමේදී පුළුල් සාධක ලැයිස්තුවක් ඇත:

 • ඔහු ජීවිතාන්තය ඉල්ලා සිටින පක්ෂයේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා
 • ගෙවන්නාට ගෙවීමේ හැකියාව
 • විවාහය තුළ යුවළ භුක්ති විඳි ජීවන රටාව
 • සෑම පාර්ශවයක්ම උපයා ගත හැකි දේ, ඔවුන් සැබවින්ම උපයන දේ මෙන්ම ඔවුන්ගේ ඉපැයීමේ හැකියාවද ඇතුළුව
 • විවාහයේ දිග
 • දරුවන්

දික්කසාදය හෝ බේරුම්කරණ ගිවිසුම පිළිබඳ යුවළගේ තීන්දුවේ දක්වා ඇති කාල සීමාවක් සඳහා බොහෝ විට, ජීවිතාන්තය ගෙවීමට බැඳී සිටින පාර්ශවයට සෑම මසකම නිශ්චිත මුදලක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, ජීවිතාන්තය ගෙවීම අවිනිශ්චිත කාලයක් සඳහා සිදුවිය යුතු නොවේ. බැඳී සිටින පාර්ශ්වයට ජීවිතාන්තය ගෙවීම නැවැත්විය හැකි අවස්ථා තිබේ. පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී ජීවිතාන්තය ගෙවීම නතර කළ හැකිය:

 • ලබන්නා නැවත විවාහ වේ
 • දරුවන් මේරූ වයසට පැමිණේ
 • උසාවිය තීරණය කරන්නේ සාධාරණ කාලයකින් පසුව, ලබන්නා ස්වයං ආධාරකයක් වීමට සතුටුදායක උත්සාහයක් ගෙන නොමැති බවයි.
 • ගෙවන්නා විශ්‍රාම යන අතර, ගෙවිය යුතු ජීවිතාන්තය වෙනස් කිරීමට විනිසුරුවරයෙකු තීරණය කළ හැකිය.
 • එක් පාර්ශ්වයක මරණය.
බෙදාගන්න