වෙන් කිරීමේ ගිවිසුම

වෙන්වීමේ ගිවිසුමක් යනු විවාහයක සිටින දෙදෙනෙකු වෙන්වීමට හෝ දික්කසාද වීමට සූදානම් වන විට ඔවුන්ගේ වත්කම් හා වගකීම් බෙදා ගැනීමට භාවිතා කරන ලියවිල්ලකි. ළමා භාරකාරත්වය සහ ළමා සහයෝගය, දෙමව්පියන්ගේ වගකීම්, කලත්‍රයාගේ සහාය, දේපළ හා ණය, සහ සහකරු හෝ සහකාරිය වෙන් කිරීමට හෝ බෙදීමට අපේක්ෂා කරන වෙනත් පවුල් හා මූල්‍ය අංශ බෙදීමට කොන්දේසි එයට ඇතුළත් ය.

බෙදාගන්න