නැවත විවාහ වීම

නැවත විවාහ වීම යනු මරණයෙන් පසු නැවත විවාහ වීම හෝ කලත්‍රයාගෙන් දික්කසාද වීමයි. එය දෙවන හෝ පසුව විවාහයකි. නැවත විවාහ වීමෙන් ජීවිතාන්තය, භාරකාරත්වය සහ උරුම ප්‍රතිපාදන වැනි නීතිමය කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

Law & More B.V.