විශ්රාම වැටුප් දික්කසාදය

දික්කසාදයකදී, ඔබේ හවුල්කරුවන්ගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් අඩකට ඔබ දෙදෙනාම හිමිකම් ලබයි. මෙය නීතියේ සඳහන් වේ. එය ඔබගේ විවාහය හෝ ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වය තුළ උපයා ගත් විශ්‍රාම වැටුප ගැන පමණක් සැලකිලිමත් වේ. මෙම අංශය 'විශ්‍රාම වැටුප් සමීකරණය' ලෙස හැඳින්වේ. ඔබට විශ්‍රාම වැටුප වෙනස් ලෙස බෙදීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට මේ පිළිබඳව ගිවිසුම් ඇති කර ගත හැකිය. ඔබේ පූර්ව ගිවිසුමේ හෝ හවුල් ගිවිසුමේ නොතාරිස්වරයකුට මෙම ගිවිසුම් ලිවීමට හෝ දික්කසාද ගිවිසුමක දී මෙම ගිවිසුම් ලිවීමට ඔබට නීති lawyer යෙකුට හෝ මැදිහත්කරුවකුට හැකිය. මෙය ඔබගේ බඩු බාහිරාදිය බෙදා හැරීම, නිවස, විශ්‍රාම වැටුප, ණය සහ ඔබ ජීවිතාන්තය පිළියෙල කරන ආකාරය වැනි සියලුම ගිවිසුම් අඩංගු ලේඛනයකි. ඔබට වෙනත් අංශයක් තෝරා ගත හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී විශ්‍රාම වැටුපක් සඳහා ඔබට ඇති අයිතිය වෙනත් අයිතිවාසිකම් සමඟ වන්දි ගෙවයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් වැඩි කොටසක් ඔබට ලැබෙන්නේ නම්, ඔබේ සහකරුගෙන් අඩු ජීවිතාන්තය ලබා ගැනීමට ඔබට තෝරා ගත හැකිය.

Law & More B.V.