දික්කසාදය වැරදි නැත

වරදක් නැති දික්කසාදය යනු දික්කසාදයක් වන අතර විවාහයක් විසුරුවා හැරීම සඳහා දෙපාර්ශවයක්ම වැරදි කිරීමක් පෙන්වීමට අවශ්‍ය නොවේ. වරදක් නැති දික්කසාදයක් ලබා දෙන නීති මගින් විත්තිකරු විවාහ ගිවිසුමක් උල්ලං has නය කර ඇති බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පෙත්සම්කරුගෙන් ඉල්ලා නොසිට විවාහයේ එක් පාර්ශ්වයක් විසින් කරන ලද පෙත්සමකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පවුල් අධිකරණයකට දික්කසාද වීමට අවසර දෙයි. වරදක් නොමැති දික්කසාද වීමට වඩාත්ම පොදු හේතුව වන්නේ සමථයකට පත් කළ නොහැකි වෙනස්කම් හෝ පෞරුෂත්වයේ ගැටුමයි, එයින් අදහස් වන්නේ යුවළට ඔවුන්ගේ වෙනස්කම් විසඳීමට නොහැකි වූ බවයි.

Law & More B.V.