දික්කසාදය කොපමණ ද?

ජීවිතාන්තය දක්වා මුදල ස්ථාවර මුදලක් නොව එක් එක් දික්කසාදය සඳහා ගණනය කරනු ලබන්නේ ඔබේ පෞද්ගලික තත්වය සහ ඔබේ හිටපු සහකරුගේ පදනම මත ය. ඔබේ ආදායම, පෞද්ගලික අවශ්‍යතා සහ ඔබේ දරුවන්ගේ අවශ්‍යතා යන දෙකම ඔබ සතුව ඇත්නම් ඒවා සැලකිල්ලට ගනී.

Law & More B.V.