පවුල් නීතිය

පවුල් නීතිය යනු පවුල් සබඳතා ආමන්ත්‍රණය කරන නීතියේ ක්ෂේත්‍රයයි. පවුල් සබඳතා ඇති කර ගැනීම සහ ඒවා බිඳ දැමීම ඊට ඇතුළත් ය. පවුල් නීතිය මගින් විවාහය, දික්කසාදය, උපත, දරුකමට හදා ගැනීම හෝ දෙමාපියන්ගේ අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආමන්ත්‍රණය කරයි.

Law & More B.V.