දික්කසාදය යනු විවාහය විසුරුවා හැරීම ලෙසද හැඳින්වේ, එය විවාහයක් හෝ විවාහ සම්බන්ධතාවයක් අවසන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. දික්කසාදය යනු සාමාන්‍යයෙන් විවාහයේ නෛතික යුතුකම් සහ වගකීම් අවලංගු කිරීම හෝ ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම වන අතර එමඟින් රටේ හෝ රාජ්‍යයේ නීතියේ ආධිපත්‍යය යටතේ විවාහක යුවළක් අතර ඇති විවාහ බැඳීම් විසුරුවා හරිනු ලැබේ. දික්කසාද නීති ලොව පුරා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන නමුත් බොහෝ රටවල නීතිමය ක්‍රියාවලියක් සඳහා උසාවියක් හෝ වෙනත් අධිකාරියක් අනුමත කිරීම අවශ්‍ය වේ. දික්කසාදයේ නෛතික ක්‍රියාවලියට ජීවිතාන්තය, ළමා භාරකාරත්වය, ළමා සහයෝගය, දේපළ බෙදා හැරීම සහ ණය බෙදීම වැනි කරුණු ද ඇතුළත් විය හැකිය.

බෙදාගන්න