සිවිල් දික්කසාදය

සිවිල් දික්කසාදයක් සාමූහික දික්කසාදයක් ලෙසද හැඳින්වේ, එයින් අදහස් වන්නේ දික්කසාදය යනු සාමූහික නීති පිළිපැදීමයි. සිවිල් හෝ සහයෝගී දික්කසාදයකදී, දෙපාර්ශ්වයම උපදේශන රඳවා ගන්නා අතර, ඔවුන් සාමූහික ශෛලියක් අනුගමනය කරන අතර ගැටලු විසඳීමට උත්සාහ කිරීම හෝ අවම වශයෙන් ආරවුලේ ප්‍රමාණය හා ප්‍රමාණය අවම කිරීම. උපදේශකයින් සහ ඔවුන්ගේ සේවාදායකයින් එකඟතාව ගොඩනඟා ගැනීමට සහ උසාවියෙන් පිටත හැකි තරම් තීරණ ගැනීමට උත්සාහ කරති.

Law & More B.V.