ළමා දික්කසාදයට සහාය වීම

දරුවන් දික්කසාදයකට සම්බන්ධ නම්, මූල්‍යමය විධිවිධානවල වැදගත් අංගයක් වන්නේ ළමා උපකාරයයි. සම-මාපිය කටයුතුවලදී, දරුවන් විකල්ප වශයෙන් දෙමව්පියන් සමඟ ජීවත් වන අතර දෙමව්පියන් පිරිවැය බෙදා ගනී. ළමා සහයෝගය පිළිබඳ ගිවිසුම් ඇති කර ගත හැකිය. මෙම ගිවිසුම් දෙමාපිය සැලැස්මක සඳහන් වේ. ඔබ මෙම ගිවිසුම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. ළමා ආධාරය තීරණය කිරීමේදී විනිසුරුවරයා දරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනී. මේ සඳහා විශේෂ ප්‍රස්ථාර සකස් කර ඇති අතර දික්කසාදයට පෙර තිබූ ආදායම ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස විනිසුරුවරයා ලබා ගනී. ඊට අමතරව, ජීවිතාන්තය ගෙවිය යුතු පුද්ගලයාට අහිමි විය හැකි මුදල විනිසුරුවරයා විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. මෙය ගෙවීමේ හැකියාව ලෙස හැඳින්වේ. දරුවන් බලා ගන්නා පුද්ගලයාගේ හැකියාව ද සැලකිල්ලට ගනී. විනිසුරුවරයා ගිවිසුම් අවසන් කර ඒවා සටහන් කරයි. නඩත්තු ප්රමාණය වාර්ෂිකව සකස් කරනු ලැබේ.

Law & More B.V.