ඇලීම්නි

සමහර ප්‍රාන්තවල “ඔත්තු නඩත්තු කිරීම” ලෙස හැඳින්වෙන, ජීවිතාන්තය ස්වාමිපුරුෂයාට හෝ බිරිඳට ප්‍රදානය කළ හැකිය. ජීවිතාන්තය යනු වෙන්වීමක් හෝ දික්කසාද ගිවිසුමක් තුළ කලත්‍රයෙකුට හෝ හිටපු කලත්‍රයෙකුට ලබා දෙන උසාවි නියෝගය. ඊට හේතුව, අඩු ආදායමක් උපයන කලත්‍රයාට මූල්‍ය ආධාර සැපයීම හෝ සමහර අවස්ථාවල කිසිදු ආදායමක් නොලැබීමයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ළමයින් සම්බන්ධ වූ අවස්ථාවන්හිදී, පුරුෂයා ically තිහාසිකව ආහාර සැපයුම්කරු වී ඇති අතර, කාන්තාව දරුවන් ඇති දැඩි කිරීම සඳහා වෘත්තියක් අතහැර දමා ඇති අතර වෙන්වීමකින් හෝ දික්කසාදයකින් පසු මූල්‍යමය අවාසියකට පත්වනු ඇත. දික්කසාද වූ කලත්‍රයෙකුට විවාහයේදී මීට පෙර තිබූ ජීවන තත්ත්වයම ජීවත්වීමට අයිතියක් ඇති බව බොහෝ ප්‍රාන්තවල නීති මගින් නියම කර ඇත.

Law & More B.V.