නිරපේක්ෂ දික්කසාදය

දෙපාර්ශ්වයම නැවත විවාහ වීමට නිදහස ඇති විට (නීත්‍යානුකූල වෙන්වීමකට වඩා වෙනස්ව) විවාහයක අවසාන, නෛතික අවසානය. සීමිත දික්කසාදයක් මෙන් නොව නිරපේක්ෂ දික්කසාදය විවාහය විසුරුවා හරින අතර එය වෙන්වීමේ ගිවිසුමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Law & More B.V.