අවලංගු කළ හැකි කොන්ත්රාත්තුව යනු කුමක්ද?

අවලංගු කළ හැකි කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු නීතිමය හේතු කිහිපයක් නිසා ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි පාර්ශව දෙකක් අතර විධිමත් ගිවිසුමකි.

Law & More B.V.