ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි කොන්ත්‍රාත්තුව යනු කුමක්ද?

බලාත්මක කළ නොහැකි කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු ලිඛිත හෝ වාචික ගිවිසුමක් වන අතර එය අධිකරණය විසින් බලාත්මක නොකෙරේ. උසාවියක් කොන්ත්රාත්තුවක් බලාත්මක නොකිරීමට විවිධ හේතු තිබේ. ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වන්නේ ඔවුන්ගේ විෂය කරුණු නිසා ය, ගිවිසුමේ එක් පාර්ශවයක් අසාධාරණ ලෙස අනෙක් පාර්ශවයෙන් වාසි ලබා ගත් නිසා හෝ ගිවිසුම පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති නිසා ය.

Law & More B.V.