උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?

උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු සංවිධානයේ අරමුණු හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමයි. උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු අරමුණු සැකසීම, තරඟකාරී පරිසරය විශ්ලේෂණය කිරීම, අභ්‍යන්තර සංවිධානය විශ්ලේෂණය කිරීම, උපාය මාර්ග ඇගයීම සහ කළමනාකරණය ආයතනය හරහා උපාය මාර්ග සකස් කරන බව සහතික කිරීමයි.

Law & More B.V.