කොටස් හිමියන්ගේ ගිවිසුම යනු කුමක්ද?

කොටස් හිමියෙකු යනු රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික සංස්ථාවක කොටස් එකක් හෝ කිහිපයක් නීත්‍යානුකූලව හිමිකාරීත්වය දරන පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් (සංස්ථාවක් ඇතුළුව) ය. කොටස් හිමියන්ගේ ගිවිසුම, කොටස් හිමියන්ගේ ගිවිසුම ලෙසද හැඳින්වේ, එය සමාගම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය විස්තර කරන සහ කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් විස්තර කරන සමාගමේ කොටස් හිමියන් අතර ඇති විධිවිධානයකි. සමාගමේ කළමනාකරණය සහ වරප්‍රසාද සහ කොටස් හිමියන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු ද ගිවිසුමට ඇතුළත් ය.

Law & More B.V.