අර්ධ කොන්ත්රාත්තුව යනු කුමක්ද?

අර්ධ කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු පාර්ශවයන් අතර එවැනි නිල ගිවිසුමක් නොමැති විට අධිකරණය විසින් නිර්මාණය කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක් වන අතර, සපයනු ලබන භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් ආරවුලක් පවතී. පාර්ශවයක් අයුක්තිසහගත ලෙස පොහොසත් වීම වැළැක්වීම සඳහා උසාවි විසින් අර්ධ කොන්ත්‍රාත්තු නිර්මාණය කරයි, නැතහොත් ඔහු එසේ කිරීමට සුදුසුකම් නොලබන විට එම තත්වයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගනී.

බෙදාගන්න