වෙළඳ නීතිය යනු කුමක්ද?

වෙළඳ නීතිය යනු වෙළඳාම, විකුණුම්, මිලදී ගැනීම, විකිණීම, ප්‍රවාහනය, කොන්ත්‍රාත්තු සහ සියලු ආකාරයේ ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නීතියේ, ප්‍ර utes ප්ති, නඩු සහ රේගුවල පුළුල් ක්ෂේත්‍රයකි.

Law & More B.V.