ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරය යනු කුමක්ද?

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරය යනු ජාතික දේශසීමා හරහා සහ ගෝලීය හෝ අන්තර්ජාතික පරිමාණයෙන් භාණ්ඩ, සේවා, තාක්‍ෂණය, ප්‍රාග්ධනය සහ / හෝ දැනුම වෙළඳාමයි. රටවල් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර භාණ්ඩ හා සේවා අතර දේශසීමා ගනුදෙනු ඊට සම්බන්ධ වේ.

Law & More B.V.