මූල්‍ය යනු කුමක්ද?

මූල්‍යය යනු බැංකු, උත්තෝලිත හෝ ණය, ණය, ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ, මුදල් සහ ආයෝජන සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කරන පුළුල් යෙදුමකි. මූලික වශයෙන්, මූල්‍ය යනු මුදල් කළමනාකරණය සහ අවශ්‍ය අරමුදල් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි. මූල්‍ය පද්ධති සැකසෙන මුදල්, බැංකු, ණය, ආයෝජන, වත්කම් සහ වගකීම් අධීක්ෂණය, නිර්මාණය කිරීම සහ අධ්‍යයනය කිරීම ද මූල්‍යයට ඇතුළත් වේ.

Law & More B.V.