ආයතනික නීතිය යනු කුමක්ද?

ආයතනික නීතිය (ව්‍යාපාරික නීතිය හෝ ව්‍යවසාය නීතිය හෝ සමහර විට සමාගම් නීතිය ලෙසද හැඳින්වේ) යනු පුද්ගලයින්, සමාගම්, සංවිධාන සහ ව්‍යාපාරවල අයිතිවාසිකම්, සබඳතා සහ හැසිරීම පාලනය කරන නීති ආයතනයකි. මෙම පදය මගින් සංගතවලට අදාළ නීතියේ නීතිමය භාවිතයට හෝ සංගතවල න්‍යායට යොමු වේ.

Law & More B.V.