කොන්ත්‍රාත් නීතිය යනු කුමක්ද?

කොන්ත්‍රාත් නීතිය යනු ගිවිසුම් හා ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නීතියයි. ගිවිසුම් නීතිය ගිවිසුම් ඇති කිරීම හා පටිගත කිරීම සම්බන්ධයෙනි.

Law & More B.V.