ව්‍යාපාර සංවර්ධනය යනු කුමක්ද?

ව්‍යාපාරයක් වඩා හොඳ කිරීමට උපකාරී වන අදහස්, මුලපිරීම් සහ ක්‍රියාකාරකම් ලෙස ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සාරාංශගත කළ හැකිය. ආදායම වැඩි කිරීම, ව්‍යාපාර ව්‍යාප්තිය අනුව වර්ධනය, උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනඟා ගැනීම සහ උපායමාර්ගික ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

බෙදාගන්න