කොන්ත්රාත්තුව උල්ලං is නය කිරීම යනු කුමක්ද?

ගිවිසුමක් උල්ලං is නය කිරීම යනු එක් පාර්ශ්වයක් පාර්ශව දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර ගිවිසුමක කොන්දේසි කඩ කරන විට ය.

Law & More B.V.