එල්එල්සී යනු කුමක්ද?

සීමිත වගකීම් සමාගමක් (එල්එල්සී) යනු පුද්ගලික සීමිත සමාගමක නිශ්චිත ආකාරයකි. එල්එල්සී යනු හවුල්කරුවන් වැනි අයිතිකරුවන්ට සලකන ව්‍යාපාරික සංස්ථාවක් වන නමුත් ඔවුන්ට සංස්ථාවක් මෙන් බදු අය කිරීම සඳහා තේරීමක් ලබා දේ. මෙම ආකාරයේ ව්‍යාපාරයක් හිමිකාරිත්වය සහ කළමනාකරණයෙහි නම්‍යශීලීභාවයට ඉඩ සලසයි. බදු අය කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ සංවිධානය කිරීම වැනි දේ අයිතිකරුවන් විසින් තීරණය කළ පසු, ඔවුන් මෙහෙයුම් ගිවිසුමකින් ඒ සියල්ල අක්ෂර වින්‍යාස කරනු ඇත. එල්එල්සී ප්‍රධාන වශයෙන් එක්සත් ජනපදයේ භාවිතා වේ.

Law & More B.V.